Privacy

Privacy bij InbetweenPD

ersoonsgegevens die worden verwerkt

Inbetween Personeelsdiensten respecteert de privacy van al haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We zullen uw gegevens nooit zonder uw toestemming voor andere doeleinden gebruiken.

Inbetween Personeelsdiensten kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Inbetween Personeelsdiensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Inbetween Personeelsdiensten verstrekt. Inbetween Personeelsdiensten kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • Competentie- en beroepskeuzentesten, aanvullende loopbaantesten

Waarom heeft Inbetween Personeelsdiensten uw gegevens nodig?

Doeleinden

1. Wervingsdoeleinden

(a) Wat houdt dit doeleinde in?

Wanneer u een van onze recruiters benadert of door hen benadert wordt, solliciteert op een vacature of u aanmeldt op de wervingswebsite van Inbetween Personeelsdiensten, nemen wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in onze wervingsdatabase. Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens om onze wervingsdatabase te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij u informeren over nieuwe vacatures of u uitnodigen voor activiteiten die verband houden met aanwerving.

2. Coaching doeleinden

(a) Wat houdt dit doeleinde in?

Wanneer u of uw werkgever ons benaderd voor het opstarten van een coaching traject en/of loopbaanadvies stellen wij naar aanleiding van een persoonlijke intake met u een trajectplan op waarin de coaching vraag wordt gedefinieerd.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Het verzorgen van opleidingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

(b) Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is uw expliciete toestemming. Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u Inbetween Personeelsdiensten toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor het in artikel 1 genoemde doeleinde. U heeft het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht en Wet verbetering Poortwachter.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Inbetween Personeelsdiensten hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Hoe lang bewaart Inbetween Personeelsdiensten uw gegevens?

Inbetween Personeelsdiensten zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Inbetween Personeelsdiensten zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Gegevens delen met anderen

Inbetween Personeelsdiensten verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@inbetweenpd.nl. Inbetween Personeelsdiensten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cookies en vergelijkbare technieken

Inbetween Personeelsdiensten gebruikt alleen functionele cookies met het doel de website optimaal te laten werken.

Beveiligen

Inbetween Personeelsdiensten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Inbetween Personeelsdiensten, www.inbetweenpd.nl, maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Inbetween Personeelsdiensten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Inbetween Personeelsdiensten op via info@inbetweenpd.nl.

Verder zijn onze computers voorzien van een unieke inlogcode en wachtwoord en maken wij gebruik van een up-to-date virusscan. Er worden geen onbeveiligde back-ups gemaakt en worden fysieke gegevens opgeslagen in afsluitbare kasten.

Wij voeren de oude gegevens na de bewaarplicht op beveiligde wijze af.

Inbetween Personeelsdiensten is als volgt te bereiken:

Postadres:

Insula 11, 6416 BZ Heerlen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:

62606670

Telefoon:

06-11159809

E-mailadres:

info@inbetweenpd.nl

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16-05-2018.

Inbetween Personeelsdiensten kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

  Copyright © 2021

  Hosting en Ontwikkeling door Bee Interactive Nederland