Mediation

Mediation

Arbeidsconflicten kosten een hoop negatieve energie, maar ook tijd en geld. Niet zelden hebben conflicten ook negatieve uitstralingseffecten op andere delen van de organisatie. Dat is onder meer nadelig voor de arbeidsmotivatie en het leidt op den duur tot verminderde productie. Daarom is het zaak om het conflict zo snel mogelijk op te lossen, zodat de zaken weer doorgang kunnen vinden. Niemand zit te wachten op juridische procedures die lang kunnen duren en waarvan de uitkomst vaak onzeker is.

De arbeidsrelatie is de meest intensieve relatie na die van het huwelijk of het samenlevingsverband. Waar mensen samenwerken ontstaan conflicten, die veelal niets met het recht te maken hebben.

Arbeidsconflicten zijn om twee redenen speciaal:

  1. de meeste organisaties hebben er belang bij dat het conflict niet op straat komt te liggen
  2. een zakelijk conflict blijkt soms toch persoonlijker in te grijpen dan gedacht en kan daardoor sneller escaleren, vaak met een ziekmelding tot gevolg.

Meningsverschillen of conflicten in een werkrelatie kunnen zich bijvoorbeeld voordoen tussen

  • werkgever – werknemer
  • collega’s onderling
  • directie – bestuur
  • bestuur – medezeggenschapsorgaan

Met behulp van een onafhankelijke, deskundige buitenstaander: de mediator, kunnen conflicten in een arbeidssituatie worden omgebogen naar werkbare verhoudingen en vaak zelfs worden opgelost. Zowel de organisatie als de betrokken partijen hebben hier baat bij.

Inbetween Personeelsdiensten kan ingeschakeld worden als onpartijdige conflictbemiddelaar, om als professional mensen en organisaties te begeleiden. Middels mediation kan een arbeidsgeschil of conflict zonder dure, langslepende en zenuwslopende juridische procedure worden opgelost.

Dit is pure winst van tijd en geld voor alle partijen!

Wij voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen; we houden ons aan het reglement en de gedragsregels van, en zijn aangesloten bij NMV.

Werkwijze

In alle gevallen vindt er met de deelnemers eerst een intakegesprek plaats, afhankelijk van de situatie gezamenlijk of apart met de deelnemers. Op die manier krijgt de mediator alvast een beeld van de kwestie die besproken moet gaan worden, de impact die dat heeft op de deelnemers en wat hun verwachtingen zijn.

De eerste gezamenlijke bijeenkomst begint met de bespreking van de mediationregels en de mediation overeenkomst waarin de taken en verplichtingen van alle betrokkenen zijn vastgelegd. De mediator gaat vervolgens na of partijen bereid zijn om tot een oplossing van het conflict te komen en of zij daartoe gevolmachtigd zijn.

De mediator brengt alle persoonlijke en zakelijke belangen – ook de niet-juridische – in kaart. Ook inventariseert hij het conflict en die factoren die een oplossing belemmeren. Aan het eind van elke bijeenkomst vat de mediator de voortgang samen en maakt hij een vervolgafspraak. Gemiddeld genomen, afhankelijk van de aard en complexiteit van het geschil, zullen in een business mediation drie tot zes bijeenkomsten nodig kunnen zijn.

De deelnemers zullen zich actief moeten inzetten om te zoeken naar oplossingen. De mediator stimuleert de deelnemers tot overleg, stelt vragen, vat samen en begeleidt het verdere proces waarbij hij gebruik maakt van verschillende gespreks- en vraagtechnieken om het proces in goede banen te leiden en de werkelijke belangen en wensen op tafel te krijgen. De gezamenlijk gevonden oplossingen worden getoetst op haalbaarheid.

De mediator legt de afspraken en oplossingen schriftelijk vast in een vaststellingsovereenkomst.

Kosten mediation

De kosten hangen af van de duur en het aantal keren dat u een mediator raadpleegt en de benodigde sessies. Uitgangspunt is  dat beide partijen allebei de helft van de kosten betalen. U kunt andere afspraken maken over de verdeling. Deze worden vastgelegd in de mediationovereenkomst.

Copyright © 2021

Hosting en Ontwikkeling door Bee Interactive Nederland